Algemene voorwaarden Delcopa nv Garantie

 • Algemeen
 • Voor welke apparatuur
 • Omschrijving en duur
 • Uitsluitingen
 • Algemene herstellingsvoorwaarden

Algemeen

 • Deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor de aankopen van producten gemerkt door het warranty label van Flywheels op de verpakking en het product.
 • De algemene voorwaarden zijn geldig voor producten gekocht in het Belgisch netwerk van Flywheels

Voor welke apparatuur

 De garantie is enkel geldig voor apparaten vermeld op de verkoopbon, de factuur of het kassaticket van het verkoopspunt waar de goederen gekocht werden.

Omschrijving en duur

De totale duur van de wettelijke garantie bedraagt 24 maanden voor de motor, het frame en de IC elementen op het moederbord. Voor het volledige moederbord geld een garantie van 12 maanden. De batterijen hebben een garantie van 6 maanden en binnen- en buitenband 3 maanden.

Uitsluiting

Blijft uitgesloten:

 • Slijtage, corrosie, oxidatie, defecten veroorzaakt door het lekken van de batterijen evenals enig ander geleidelijk bederf
 • Defecten veroorzaakt door experimenten, opzettelijke overbelasting, abnormale proeven, onjuist gebruik o gebrek aan onderhoud, gebruik in strijd met de instructies van de constructeur.
 • Het verbranden van elektronische elementen veroorzaakt door overdreven snelheid of overbelasting.
 • Alle kosten verbonden aan de reiniging en normaal onderhoud.
 • Defecten veroorzaakt door oorlog, gewapend conflict of ieder andere gebeurtenis van de dezelfde aard, evenals muiterij, burgeroorlog, opstand, onlusten of oproer.
 • Defecten of de verergering ervan die het gevolg zijn van een gerechtelijke of administratieve beslissing van de wettelijke of feitelijke overheid.
 • Defecten die het gevolg zijn van het niet in acht nemen van de normale voorzichtigheid ter voorkoming.
 • Defecten die opzettelijk of met bedrieglijk opzet veroorzaakt werd.
 • Iedere defecten en/of schade die een oorzaak heeft die uitwendig is aan het apparaat (schok, val, oxidatie, krassen, vreemde voorwerpen, vloeistofschade)

Algemene herstellingsvoorwaarden

Enkel de factuur, het kasticket of de aankoopbon gelden als garantiebewijs voor de klant ten aanzien van Delcopa nv (Hierna “Flywheels” genoemd). Enkel goederen met een warranty label kunnen genieten van een geldige garantie. Indien dit label of nummer van het label niet overeenstemt met de geleverde goederen, kan er geen enkele garantie verhaald worden.

 1. Afgifte defecte goederen: Alle toestellen dienen voor herstelling opgestuurd of binnengebracht te worden bij Delcopa nv, Postweg 86/1 te 1602 Vlezenbeek. De verkoopspunten waar de goederen verkocht werden mogen de te herstellen goederen onder garantie  nooit aanvaarden.  Het herstellingsadres zal steeds weergegeven worden op de website flywheels.be. Dit kan op elk moment en zonder voorafgaande verwittiging gewijzigd  worden. Een herstellingbon zal worden opgemaakt en verstuurd worden naar de klant.
 2. De defecte goederen dienen schoon gemaakt alvorens afgifte aan Flywheels (modder, stof, enz). De goederen moet terug gebracht of verzonden worden in hun originele verpakking. Indien deze niet in de originele verpakking verzonden worden, vervalt onherroepelijk de garantie. Op uitdrukkelijk verzoek van de klant en voor zover als mogelijk, zullen de in de defecte goederen geblokkeerde, verbrande of stukke voorwerpen aan de klant terugbezorgd worden.
 3. In geval van schade, diefstal of verlies van de voor herstelling teruggegeven goederen, is de gebruikelijke aansprakelijkheid van Flywheels ten  aanzien van de klant in ieder geval beperkt tot de verkoopprijs van de goederen.
 4. Flywheels kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor het gedeeld voor het (gedeeltelijk of volledig) verlies van de gebruiksmogelijkheden van de goederen in gevan specifieke wisselstukken of accessoires, noodzakelijk voor de herstelling van de goederen, niet meer bij de producent verkrijgbaar zouden zijn.
 5. De herstelling wordt uitgevoerd binnen de korts mogelijke termijn. Flywheels is niet aansprakelijk voor de leveringstermijn van wisselstukken. De klant wordt via een sms, telefonisch opgeroepen of schriftelijk verwittigd van zodra de goederen bij Flywheels kunnen worden afgehaald. De klant kan kiezen voor een verzending via postorderbedrijf op eigen kosten. Elke klant beschikt over een termijn van 90 dagen om de herstelde goederen af te halen. Bij overschrijding van deze termijn zullen de goederen, zonder verdere verwittiging van de klant en zonder dat enige schadevergoeding door Flywheels dient te worden betaald, door Flywheels worden vernietigd. Toestellen die vernietigd werden en niet meer beschikbaar zijn worden niet vergoed.
 6. Bij het afhalen van de in herstelling gegeven goederen, dient de klant de herstellingsbon en zijn identiteitskaar voor de leggen. Indien de klant kiest voor verzending, zullen de goederen naar het voor opgegeven adres verstuurd worden. Verzendingskosten voor goederen onder garantie kunnen nooit aan Flywheels verhaald worden.
 7. Defecte goederen worden hersteld door een door de producent erkend herstelcentrum. Indien het herstelcentrum oordeelt dat een herstelling onmogelijk is of dat defecte goederen niet onder garantie vallen,  is de verkoper gehouden tot het respecteren van deze beslissing. In dergelijk geval ziet de verkoper zich genoodzaakt de kosten van het bestek  te verhalen op de klant.
 8. Flywheels behoudt zich het recht voor haar algemene herstellingsvoorwaarden te wijzigen zonder er de klant persoonlijk van op de hoogte te brengen en zonder dat deze laatste aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.

Voor herstellingen buiten garantie gelden ook volgende bepalingen:

 1. Elke herstelling tot een bedrag van 100,00 € zal uitgevoerd worden zonder dat er een voorafgaand bestek zal opgemaakt worden. In elk ander geval zal, voorafgaandelijk aan de herstelling, aan de klant een bestek worden voorgelegd. De kostprijs voor een bestek bedraagt 50,00 €. Dit bedrag zal in mindering worden gebracht van de totale herstellingskost, indien de klant het bestek aanvaardt en de herstelling conform het bestek laat uitvoeren. De in de bestekken vermelde prijzen blijven gedurende 1 maand geldig. Indien deze termijn van 1 maand verstreken is en de klant heeft het bestek niet schriftelijk aanvaard, zal het product onhersteld worden bewaard en zoals beschreven in artikel 6 worden behandeld. De kosten van het bestek zullen dan ten laste van de klant zijn. Wanneer de herstelling niet mogelijk is en de klant zijn toestel wenst terug te krijgen blijven de kosten van het bestek verschuldigd door de klant en worden deze niet terugbetaald aan de klant (bv Toestel is economisch of technisch onherstelbaar, de wisselstukken zijn niet meer verkrijgbaar, enz.). Hetzelfde geldt voor oude wisselstukken: wanneer de klant de wisselstukken die bij herstelling worden vervangen terug wenst ontvangen, dient de klant dit bij afgifte van het defect toestel te melden. Eventuele vervoerskosten zijn ten laste van de klant.
 2. Bij herstelling buiten garantie zal de klant administratieve kosten worden aangerekend van 12,50 €. Deze kosten worden niet terugbetaald , ook niet wanneer geen herstelling plaatsvindt.
 3. In geval van aanvaarding van het bestek door de klant, dient een voorschot van minimum 30% van het totaal bedrag vermeld op het bestek, met een minimum van 40 € te worden betaald. De herstelling zal niet worden uitgevoerd alvorens het voorschot werd betaald.
 4. Op alle herstellingen geldt een waarborg van drie maanden voor zover het eenzelfde defect betreft en dit defict niet veroorzaakt is door een verkeerd gebruik, tenzij andersluidende bepalingen op de herstelbon. Deze termijn begint te lopen vanaf het ogenblik dat het product aan de klant werd geleverd.
 5. Alle facturen betreffende de herstellingskosten moeten contant betaald worden bij de levering van de herstelde apparaten of bij de afhaling bij Flywheels.